POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Titular garanteix el compliment del que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
Quan li siguin sol·licitades dades personals a través del present lloc web, l'Usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de l'identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per exercir els seus drets conforme al que es disposa en la citada Llei orgànica de PD i GDD 3/2.018.
L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a Embotits Vilanova S.L qualsevol modificació dels mateixos amb l'objectiu de mantenir les dades actualitzades. Embotits Vilanova S.L es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
L'emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per a aconseguir l'èxit dels serveis posats a la disposició de l'usuari en el present lloc web. De no facilitar-se totes les dades o ser aquests inexactes, Embotits Vilanova S.L no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari.
Embotits Vilanova S.L es compromet a recaptar les dades que siguin estrictament necessaris per a dur a terme el servei demandat per l'Usuari en cada cas, sense els quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix, Embotits Vilanova S.L es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l'Usuari d'acord amb la legislació aplicable.
Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a embotitsvilanova@gmail.com.